Aangepaste EMDR- methode door Dr. Serdar GunerCustom EMDR method by Dr. Serdar Guner

Description

In opdracht van dr. Guner is onderzoek gedaan naar zijn behandeling. Dr. Guner heeft de EMDR-therapie aangepast, hij laat zijn patiënten tijdens de EMDR-sessie hun trauma herbeleven, zodat zij in de toekomst de emoties die gerelateerd zijn aan het trauma makkelijker kunnen loslaten. In de klassieke EMDR-therapie is het terugroepen in beelden van de akelige gebeurtenis slechts een klein onderdeel van de therapie, terwijl bij dr. Guner in de therapie meer sprake is van herbeleving. Het is in onderzoeken bewezen dat klassieke EMDR-therapie relatief gering emotioneel belastend is voor de patiënten. Dit lijkt niet het geval te zijn bij de patiënten van dr. Guner. Zij hebben de klassieke EMDR- therapie belastend ervaren. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van aangepaste EMDR-therapie van dr. Guner. Dit houdt in dat het onderzoek zich beperkt tot het analyseren van het effect van de aangepaste EMDR- therapie en er niet zal worden onderzocht in hoeverre deze therapieën, qua effectiviteit, van elkaar verschillen. Er is een experimenteel onderzoek gedaan waarin de twee onderzoeksgroepen, experimentele en controlegroep, onderzocht werden. Beide groepen bevatten 25 respondenten die allemaal staan ingeschreven bij de praktijk van dr. Guner. Voor de experimentele groep geldt dat zij de aangepaste EMDR-therapie hebben ondergaan. Op basis hiervan is deze groep vergeleken met de controlegroep die (nog) geen behandeling kreeg. Buiten het al dan niet hebben ondergaan van de aangepaste EMDR-behandeling, waren de groepen qua kenmerken aan elkaar gelijk. Bij beide groepen werd een voor- en nameting uitgevoerd aan de hand van de vragenlijst die betrekking heeft op klachten die nauwgezet de symptomen volgen van de diagnose PTSS uit de DSM-IV. Op basis van de resultaten en conclusies kan worden gesteld dat bij de experimentele groep, na het toepassen van de aangepaste EMDR-therapie van dr. Guner, er sprake is van een significante afname van de klachten op de PTSS-schalen: vermijden, herbeleven en hyperarousal. Hoewel er nog ruimte is voor een verdere afname van de klachten bij de patiënten, is het naar aanleiding van dit onderzoek evident dat deze behandeling effect heeft.

On behalf of Dr. Guner, research has been done on his treatment. Dr. Guner has adapted the EMDR therapy, he allows his patients to relive their trauma during the EMDR session, so that in the future they can easily release the emotions related to the trauma. In classical EMDR therapy, the recall in images of the horrid event is only a small part of the therapy, while Dr. Guner in therapy is more of a reexperience. It has been proven in studies that classical EMDR therapy is relatively low emotionally burdensome for patients. This does not seem to be the case with the patients of Dr. Guner. They have experienced the classic EMDR-therapy burdensome. This study looked at the effect of adapted EMDR therapy of Dr. Guner. This means that research is limited to analysing the effect of the adapted EMDR therapy and will not be investigated to what extent these therapies, in terms of effectiveness, differ from one another. An experimental study was carried out in which the two research groups, experimental and control group, were examined. Both groups contain 25 respondents who are all enrolled in the practice of Dr. Guner. For the experimental group, they have undergone the adapted EMDR therapy. On this basis, this group is compared with the control group that has not (yet) received treatment. Apart from whether or not to undergo the custom EMDR treatment, the groups of characteristics were equal. In both groups, a preand after-measurements were carried out on the basis of the questionnaire that relates to complaints that closely follow the symptoms of the PTSD diagnosis from the DSM-IV.   On the basis of the results and conclusions, the experimental group, after applying the adapted EMDR therapy of Dr. Guner, may have a significant decrease in the symptoms of PTSD scales.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Dutch

Author(s)

Emel Dogan

Original Work Citation

Dogan, E. (2016). [Custom EMDR method by Dr. Serdar Guner].

Collection

Citation

“Aangepaste EMDR- methode door Dr. Serdar GunerCustom EMDR method by Dr. Serdar Guner,” Francine Shapiro Library, accessed January 19, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/24851.

Output Formats