Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Het effect van oogbewegingen op de mate van overtuigdheid en emotionaliteit bij het onderdeel positief afsluiten van het EMDR protocol

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): The effect of eye movements on the degree of conviction and emotionality in the positive closure section of the EMDR protocol

Description

Positief afsluiten is een onderdeel van de EMDR procedure waarbij er oogbewegingen worden gemaakt tijdens het ophalen van positief verbaal materiaal. Het doel van positief afsluiten is o.a. om het positief zelfbeeld van patiënten te versterken. Echter, vanuit een werkgeheugentheorie standpunt wordt verwacht dat oogbewegingen bij positief afsluiten ertoe leiden dat het positief verbaal materiaal minder positief wordt. In huidig onderzoek is onderzocht wat het effect is van oogbewegingen op de overtuigdheid en emotionaliteit van persoonlijke eigenschappen bij positief afsluiten. Het experiment betrof een 3 (tijd) x 2 (condities) repeated measures within subject design en is uitgevoerd bij patiënten gediagnosticeerd met PTSS en in behandeling met EMDR. Oogbewegingen bleken net als geen oogbewegingen, geen effect te hebben op de overtuigdheid en emotionaliteit van de eigenschappen. Er bleek een sterke, negatieve samenhang te bestaan tussen de SUD daling en de overtuigdheid van de eigenschappen tussen de eerste en tweede meting. Er bleek geen samenhang te bestaan tussen de SUD daling en de verandering van de overtuigdheid van de eigenschappen bij het positief afsluiten. Positief afsluiten lijkt geen effectieve procedure in het EMDR protocol en dient herzien of verwijderd te worden. De bevindingen worden verklaard en aanbevelingen worden gedaan.

Positive closure is part of the EMDR procedure in which eye movements are made while retrieving positive verbal material. The goal of positive conclusion is to strengthen the positive self-image of patients. However, from a memory theory standpoint, eye movements are expected to result in positive shutdowns that the positive verbal material becomes less positive. In current research, the effect of eye movements on the conviction and emotionality of personal properties has been investigated in positive shutdown. The experiment concerned a 3 (time) x 2 (conditions) repeated measures within subject design and has been performed in patients diagnosed with PTSD and in treatment with EMDR. Eye movements turned out like no eye movements, have no effect on the conviction and emotionality of the properties. There appeared to be a strong, negative coherence between the SUD decline and the conviction of the properties between the first and second measurement. There appeared to be no coherence between the SUD decline and the change of the conviction of the properties when positive shutdowns. Positive shutdown does not appear to be an effective procedure in the EMDR protocol and should be reviewed or removed. The findings are explained and recommendations are made.

Format

2016, January

Language

Dutch

Author(s)

Abigail Pinas

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Het effect van oogbewegingen op de mate van overtuigdheid en emotionaliteit bij het onderdeel positief afsluiten van het EMDR protocolEye movement desensitization and reprocessing (EMDR): The effect of eye movements on the degree of conviction and emotionality in the positive closure section of the EMDR protocol,” Francine Shapiro Library, accessed June 24, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/24911.

Output Formats