بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم بر علائم اختلال استرس پس از سانحه جانبازان مرد Efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on post-traumatic stress disorder (PTSD) among male veterans

Description

در میان جانبازان شیوع بالایی دارد، از سوی دیگر، (PTSD) مقدمه: با توجه به اینکه میزان اختلال استرس پس از سانحه

این اختلال مشکلات عدی د های برای جانبازان و خانوا ده ها ایجاد م یکند،

بر علائم (EMDR) هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر روش درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم

جانبازان مرد مقیم در آسایشگاه می باشد. PTSD

مواد و رو شها: پژوهش حاضر، از نوع تحقیق نیمه آزمایشی با پیش و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این

پژوهش جانبازان مقیم در آسایشگاه کهریزک تهران ) 1394 ( بود. 20 جانباز به روش نمون هگیری در دسترس در دو گروه

گروهی را در طول ده جلسه )یک جلسه در هفته، 90 EMDR ، مداخله و کنترل تخصیص تصادفی شدند. گروه مداخله

استفاده شد. (PCL-M) دقیقه( دریافت کردند. در این تحقیق از فهرست اختلال استرس پس از ضربه، ویرایش نظامی

نسخه 20 و با روش آماری تحلیل کواریانس انجام شد. SPSS تحلیل آماری با استفاده از نر مافزار

و زیر مقیاس های آن؛ تجربه مجدد حادثه آسیب زا )F=1/05 ،sig=0/318( PTSD یافت هها: نتایج نشان داد بین نمره کل

)F=0/641 ،sig=0/ و برانگیختگی شدید ) 434 )F=0/017 ،sig=0/ کرخی عاطفی و اجتناب ) 473 ،)F=1/63 ،sig=0/218(

تفاوت معناداری وجود دارد. EMDR در جانبازان، قبل و بعد از درمان با

بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه کاربرد این مداخله، در کاهش علائم استرس پس از سانحه از جمله؛ تکرار خاطرات

تجربه آسیب زا، اجتناب، کرختی عاطفی و برانگیختگی فیزیولوژیکی در جانبازان تأثیر چشمگیری دارد، لذا، می توان گفت،

با خلق فرصتی نو برای آموختن رفتارهای سازگارانه تازه به جانبازان یاری م یکند تا بتوانند مهارت های لازم برای EMDR

حل مسائل جاری خود به دست آورند.

کلمات کلیدی: اختلال استرس پس از سانحه، جانبازان، حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم.

Introduction:

Given the post-traumatic stress disorder (PTSD) has high prevalence among veterans. On the other hand, this disorder creates problems for veterans and their families.

Objective:
Therefore, the aim of current research is to investigate the efficacy of Eye movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on PTSD among male veterans resident in a nursing home.

Material & Method:
This research is a quasi-experimental study with pre and post- tests. The population of study was veteran resident in Kahrizak nursing home.20 veterans selected with purposely sample. They were assigned randomly to the control and experimental groups. The experimental groups received techniques of MDRE for ten treatment sessions (90 minutes for one session, per week). The research instrument was PTSD Checklist- military version (PCL-m). Statistical analysis conducted by analysis of covariance

Results:
There is significantly difference in PTSD (F=1.05, sig=0.318) and subscales; intrusion (F=1.63, sig=0.218), avoidance (F= 0.017, sig= 0.427), hyper-arousal (F=0.641, sig=0.434) between veterans in pre and post-test Discussion and

Conclusion:
The findings indicated that MDRE has positive influence on reducing of symptoms PTSD in male veterans resident in a nursing home.

Format

Journal

Language

Persian

Author(s)

A. Khodabakhshi Koolaee
A. Tekehi Maroof
A. Navidian

Original Work Citation

Khodabakhshi Koolaee, A., Tekehi Maroof, A., & Navidian, A. (2016, June). [Efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on post-traumatic stress disorder (PTSD) among male veterans]. Military Caring Sciences, 3(1), 1-9. doi:10.18869/acadpub.mcs.3.1.1. Persian

Collection

Citation

“بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات تعقیبی چشم
بر علائم اختلال استرس پس از سانحه جانبازان مرد Efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on post-traumatic stress disorder (PTSD) among male veterans,” Francine Shapiro Library, accessed October 27, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/25429.

Output Formats