میزان اثربخشی EMDR (حساسیت‌زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد) بر کاهش شدت افسردگی اساسی زنان و مقایسه آن با دارو درمانThe amount of the effectiveness of EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) on reducing the severity of major depression for women and compare it with the drug treatment

Description

هدف پژوهش حاضر اندازه گیری میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد(ای.ام.دی.آر) بر کاهش شدت افسردگی اساسی زنان و مقایسه آن با دارودرمانی می باشد. نمونه شامل 15 زن است که برای اولین بار تشخیص افسردگی اساسی گرفته و نیز برای اولین بار تحت درمان قرار می گرفتند. اعضای نمونه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به لحاظ نرخ شدت افسردگی، سن و تحصیلات همتاسازی شده و در سه گروه شامل گروه تحت درمان با ای.ام.دی.آر ، دارودرمانی و گروه بدون درمان (کنترل) جای گرفتند. متغیر مستقل مداخله درمانی با دوسط دارودرمانی و درمان با ای.ام.دی.آر (که طی پنج جلسه نود دقیقه ای برای گروه درمانی به اجرا در آمد) بود. گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. پیش آزمونها قبل از شروع درمان آغاز شد. اجرای پس آزمونها بر روی گروههای آزمایشی و گروه کنترل در یک زمان و یک هفته بعد از اتمام مداخله های درمانی انجام پذیرفت. در راستای تایید احتمال اثربخشی بیشتر روش درمانی ای.ام.دی.آر نسبت به دارودرمانی در کاهش علائم و نرخ شدت افسردگی سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی مطرح گردید. طرح پژوهشی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها، پرسشنامه محقق ساخته جمعیت شناختی، سیاهه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک، مقیاس اعتماد به شناختواره مثبت و مقیاس برآشفتگی ذهنی بود. روشهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل آماری شامل تحلیل کوواریانس و تحلیل اندازه اثر بالینی بود. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که روش درمانی ای.ام.دی.آر در مقایسه با گروه کنترل در کاهش نرخ شدت افسردگی، میزان اضطراب، میزان برآشفتگی ذهنی و افزایش اعتماد به شناختواره مثبت به لحاظ آماری تفاوت معناداری را نشان داد. دارودرمانی نیز در مقایسه با گروه کنترل و روش درمانی ای.ام.دی.آر فقط در دو متغیر اعتماد به شناختواره مثبت و میزان برآشفتگی ذهنی تفاوت معنادار نشان داد. به لحاظ بالینی اندازه اثر روش ای.ام.دی.آر و دارودرمانی در کاهش نرخ شدت افسردگی متوسط و تقریباً با هم برابر بود.

The aim of this study was to measure the effectiveness of the sensitivity of the eye and move through a regular tool for processing again (I. r. a.) on reducing the severity of major depression and women compare it with drug therapy. Examples include 15 women, which is a first for the diagnosis of major depression, and also for the first time were treated. Members of the sample with a sampling rate choices available and the severity of the depression, as age and education matched in three group includes the group treated with..., drug therapy and group r without treatment (control) were replaced. Therapeutic intervention with the independent variable drug therapy and treatment of dust with... r (90-minute meeting during which five for group therapy to be implemented). The control group did not receive any intervention. Previously exams before treatment began. Run the following tests on the experimental groups and control group at a time and one week after the completion of medical intervention, fulfilling. In order to confirm the effectiveness of a treatment method more likely...-r compared to drug therapy in reducing the severity of symptoms and the rate of depression in the three main hypothesis and not a subsidiary hypothesis was raised. Research advance of cloud-based pseudo-type plan.

Format

Dissertation/Thesis

Language

Persian

Author(s)

Azam Hashemian Moghadam

Original Work Citation

Moghadam, A. H. ().  [The amount of the effectiveness of EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) on reducing the severity of major depression for women and compare it with the drug treatment]. (Master's thesis, University of Mashhad). Persian

Collection

Citation

“میزان اثربخشی EMDR (حساسیت‌زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد) بر کاهش شدت افسردگی اساسی زنان و مقایسه آن با دارو درمانThe amount of the effectiveness of EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) on reducing the severity of major depression for women and compare it with the drug treatment,” Francine Shapiro Library, accessed July 29, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/25723.

Output Formats