مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگوComparing the effectiveness of schema therapy and eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on reducing of social anxiety disorder: Paradigm presenting

Description

چکیده
تحقیق باهدف مقایسه اثر بخشی «طرحواره درمانی» و«حساسیت زدایی باحرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی مراجعین نا ایمن مرکز مشاوره اجرا گردید.روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بود و نمونه به تعداد 22نفر با توجه به اجرای آزمون بر روی جامعه مراجعینِ مرکز مشاوره انتخاب و در سه گروه جایگزین تصادفی شدند.جهت گردآوری داده ها ازمقیاس اضطراب اجتماعی کانور( SPIN) وآزمون دلبستگی هازان و شیور(ASP) استفاده شد.داده های به دست آمده با استفاده از روش کوواریانس تحلیل گردید. نتایج نشان دادکه طرحواره درمانی و حساسیت زدایی در مقایسه با گروه لیست انتظار تاثیر معناداری در کاهش اختلال دارند.تفاوتی از لحاظ میزان تاثیر در بین دو روش درمانی مشاهده نشد.برای کاهش مولفه ترس اختلال اضطراب اجتماعی روش طرحواره درمانی موثر تر از حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد می باشد.بر این اساس میتوان برای کاهش اضطراب اجتماعی از هر دو روش درمانی بهره برد.وبرای کاهش مولفه

This study was designed with the aim of comparing the efficacy of Schema Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing method on reduction of social Anxiety Disorder Among the Insecure Clientle of Counseling Center. In this semi- Experimental method 22 sample that was Chosen by Primary Test in Three Random Group displacement. In this study For gathering the Data, Connor social anxiety disorder(SPIN) and Hazen and Shaver Attachment(ASP)Scales were used. All data analyzed with Covariance Statistical Method and using spss18 software package. Result show That Schema Therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing had a significant difference from Wait list group scores. Both groups did not differ significantly on reduce of Disorder. Another result Show That For Reduction of Fear Component, ST is more influential; Based on this, both therapy can be used to reduce of social anxiety .

Format

Journal

Language

Persian

Author(s)

Siamak Khodaei Khiyavi
Simin Hoseinian
Seyede Monavar Yazdi

Original Work Citation

Khiyavi, S. K., Hoseinian, S., & Yazdi, S. M. (2017). [Comparing the effectiveness of schema therapy and eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on reducing of social anxiety disorder: Paradigm presenting]. Quarterly Journal of Psychological Studies, 12(4), 101-120. doi:10.22051/psy.2017.2693.  Persian

Collection

Citation

“مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگوComparing the effectiveness of schema therapy and eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on reducing of social anxiety disorder: Paradigm presenting,” Francine Shapiro Library, accessed October 28, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/25732.

Output Formats