Hallucinaties na EMDR: Iets om je zorgen over te maken?

Hallucinations after EMDR: Something you worry about?

Description

Een huisarts verwees een patiënt naar mij bij wie sprake was van ‘PTSS met verlaat begin’, als gevolg van een autoongeluk dat zes jaar geleden had plaatsgevonden. Mogelijk waren de intrusies geluxeerd door een periode van grote belasting op haar werk met daarna een verzuimperiode door een gecompliceerde longontsteking. Deze periode herinnerde haar namelijk aan het revalidatieproces na het ongeluk. Ik heb een inschatting gemaakt van de problematiek en de stevigheid van deze mevrouw om EMDR aan te kunnen. De problematiek leek in eerste instantie eenduidig en afgebakend. Dat wil zeggen: typische PTSS-klachten waaronder schrikachtigheid, herbelevingen en soms overspoeld worden door angst. Ze had hier flink veel last van. Tien jaar geleden heeft ze een behandeling gehad voor een burn-out en er was -misschien niet toevallig- in het gezin van herkomst sprake van een aantal patronen, waaronder het weghouden van emoties en beslist niet zeuren. Beide ouders hebben een oorlogsverleden met veel nare ervaringen. Voor de inschatting van de emotionele stabiliteit van mijn patiënt heb ik ‘de drie testen’ van Joanny Spierings gebruikt. Hier kwamen geen grote bijzonderheden uit naar voren, behalve dan haar neiging om nare emoties weg te houden. In het gesprek liet ze veel verdriet zien, wat ze overigens prima kon hanteren. Daarna voelde ze opluchting. Al met al was mijn inschatting dat we konden starten met EMDR om tot klachtenreductie te komen en daarna te onderzoeken wat er nog was overgebleven. We hebben één EMDR-sessie gehad waarin het auto-ongeluk centraal stond. Dit verliep prima. Er waren in het begin veel heftige emoties waaronder verdriet, angst en boosheid, waarbij de SUD van 8 naar 0,5 daalde. Ik heb ook imagery rescripting toegepast, waarbij ze haar boosheid uitte naar de bestuurder van de auto die bij haar achterop knalde. De eerste sessie hebben we positief afgesloten. Daarna ontstond er rust en meer afstand tot het plaatje. Ook ervoer ze minder heftigheid van emoties. In de dagen daarna rapporteerde ze wat maagklachten maar die gingen vanzelf weer weg. Ze voelde enorme opluchting en meer rust. Ze kan nu naar het plaatje kijken en erover praten zonder te huilen. Vier dagen na de EMDR-sessie kreeg mijn patiënt echter een hallucinatie van de politieagent die tijdens het ongeluk veel voor haar betekend heeft. Door zijn manier van handelen wist hij rust en veiligheid te creëren. Deze hallucinatie kwam twee dagen daarna nogmaals terug. Ze weet dat de verschijning niet echt was en voelde er ook geen angst bij, alleen rust. Echter, dit is natuurlijk niet een 'normale' reactie. Heb je dit vaker meegemaakt of hier wel eens van gehoord? Hoe zorgelijk is dit? En wat is jouw ervaring ten aanzien van het beleid dat hierop ingezet moet worden? Ik heb de psychiater die verbonden is aan onze praktijk ingeschakeld. Zij heeft beloofd mee te denken en mogelijk de patiënt een keer te zien. Kortom, wat moet ik doen en hoe moet ik nu verder gaan met de behandeling?

A GP referred a patient to me who was from ' PTSS with leave Begin', due to a car accident that had taken place six years ago. Possible the intrusions were aired by a period of great tax on her work with an absence period thereafter by a complicated pneumonia. This period reminded the rehabilitation process after the accident. I have made an assessment of the problems and the firmness of this lady to be able to EMDR. The problem initially seemed unambiguous and defined. That is to say: typical PTSS complaints including jumping, reexperiences and sometimes flooded by fear. She suffered a lot from this. Ten years ago she had a treatment for a Burned out and there was-maybe not coincidentally-in the family of origin, there are a number of patterns, including the keeping of emotions and certainly not whining. Both parents have a war history with many nasty experiences. to assess the emotional stability of my patient I used ' The three Tests ' of Joanny Spierings. There were no major details of this, except for then its tendency to keep nasty emotions away. In the conversation showed them a great deal of sadness, which they could handle. Then she felt relief. All in all was my estimation that we could start with EMDR to reduce the reduction in complaints and then investigate what there was still remaining. We had one EMDR session in which the car accident was central. This went fine. There were in the beginning many violent emotions including sadness, fear and anger, where the SUD dropped from 8 to 0.5. I also have imagery rescripting, taking her anger to the the driver of the car that popped at her back. The first session we have concluded positively. Then arose there is peace and more distance to the picture. She also experienced less intensity of emotions. In the days thereafter she reported some stomach upset but they went away by themselves. She felt tremendous relief and more tranquility. She can now look at the picture and talk without crying. Four days after the EMDR session was my patient, however, a hallucination of the policeman who during the accident has meant a lot to her. By its way of acting, he managed to create peace and security. This hallucination came back two days after that. She knows that the appearance was not real and felt there also, no fear at all, only rest. However, this is of course not a ' normal ' reaction. Have you experienced this more often or here ever heard of it? How worrisome is this? And what is your experience with regard to the policy to be used in this be? I have the psychiatrist who is connected to our practice enabled. She has promised to think along and possible to see the patient once. In short, what should I do and how should I proceed with the treatment now?

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh

Original Work Citation

de Jongh, A. (2016, December). [Hallucinations after EMDR: Something you worry about?]. EMDR Magazine, 12, 59. Dutch

Collection

Citation

“Hallucinaties na EMDR: Iets om je zorgen over te maken?Hallucinations after EMDR: Something you worry about?,” Francine Shapiro Library, accessed June 20, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/26122.

Output Formats