Rekonsolidering av minnen i psykotherapi med EMDR: Klienters upplevelserReconsolidation of memories in psychotherapy with EMDR: Clients' experiences

Description

Denna intervjustudie undersöker klienters upplevelser av hur traumatiska minnen förändrats efter psykoterapi med Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. Informanterna var sex vuxna klienter som utvecklat patologiska symtom efter traumatiska upplevelser och som genomgått psykoterapi med EMDR. Intervjumaterialet transkriberades och analyserades med hjälp av fenomenografisk metod. Med hjälp av tematisk analys skapades tre huvudteman och fem underkategorier. Informanterna beskrev hur de traumatiska minnena med tillhörande känsloregister aktiverades i en trygg kontext som gav en upplevelse av bibehållen kontroll. Minnena upplevdes obetydligt störande efter terapin samt möjliga att sätta i sitt sammanhang och i rätt tidsföljd. Den känslomässiga laddningen i minnena upplevdes i hög utsträckning neutraliserad. Vidare beskrevs positiva förändringar avseende självuppfattning samt att adaptiva upplevelser och hjälpsamma känslor integrerats i de traumatiska minnena. Dessa faktorer indikerar att en process kompatibel med teorin om minnesrekonsolidering skett, utifrån att traumatiska, emotionella minnen processats, ny adaptiv information införlivats genom upplevande och gamla, ursprungliga minnen uppdaterats och rekonsoliderats.

This interview study examines clients' experiences of how traumatic memories have changed after psychotherapy with Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. The informants were six adult clients who developed pathological symptoms after traumatic experiences and who underwent psychotherapy with EMDR. The interview material was transcribed and analyzed through a phenomenographic method. Using thematic analysis, three main themes and five subcategories were created. The informants described how the traumatic memories with associated emotional registers were activated in a safe context that gave an experience of maintained control. The memories were perceived as insignificantly disturbing after the therapy and possible to put in context and in the right order of time. The emotional charge in the memories was experienced to a large extent neutralized. Furthermore, positive changes were described regarding self-perception and that adaptive experiences and helpful emotions were integrated into the traumatic memories. These factors indicate that a process compatible with the theory of memory reconsolidation has taken place, based on the fact that traumatic, emotional memories have been processed, new adaptive information has been incorporated through experiential and old, original memories have been updated and reconsolidated.

Language

Swedish

Author(s)

Paula Ricke

Original Work Citation

Ricke, P. (2020, Autumn). Reconsolidation of memories in psychotherapy with EMDR: Clients' experiences. (Degree project, Umeå University). Swedish

Collection

Citation

“Rekonsolidering av minnen i psykotherapi med EMDR: Klienters upplevelserReconsolidation of memories in psychotherapy with EMDR: Clients' experiences,” Francine Shapiro Library, accessed July 29, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/26824.

Output Formats