فراجمجمه‌ای (tDCS) با حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) مزمن Comparing the effectiveness of transcranial direct current stimulation (tDCS) with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on post-traumatic stress disorder (PTSD)

Description

زمینه و هدف: تحریک الکتریکی جریان مسقیم فراجمجمه‌­ای (tDCS) یک روش درمانی غیرتهاجمی است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی tDCS و مقایسه آن با حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر کاهش نشانه­‌های اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) بود.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی دوسوکور با طرح پیش‌­آزمون پس‌­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ آماری شامل بیماران مبتلا به PTSD بودند که به مرکز علوم اعصاب شناختی آتیه و بیمارستان بقیه‌­الله الاعظم (1396 تا 1397) مراجعه کرده بودند. از میان آن‌ها 44 نفر به روش نمونه­‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (14=EMDR، 15=tDCS فعال) و گروه کنترل (15=tDCS ساختگی) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل فهرست اختلال استرس پس از ضربه (PCL-5) بود. گروه‌های tDCS فعال و کنترل به مدت 10 جلسه تحریک دوجانبه واقعی و ساختگی (2Am، ناحیه خلفی-جانبی پیش­‌پیشانی) را دریافت کردند. گروه EMDR نیز 5 جلسه درمان EMDR را دریافت کرد. داده­‌ها نیز به‌وسیله روش آماری تحلیل کووواریانس چندمتغیری (مانکووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نشانه‌های PTSD در گروه‌های آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس‌­آزمون و پیگیری به‌طور معناداری بیشتر کاهش یافته بود (0/05>P). در حالی که بین دو گروه آزمایش در مرحله پس‌­آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05>P).

Background and Aim

Transcranial Direct Current Electric Stimulation (tDCS) is a non-invasive treatment. The purpose of the current study was to compare the effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on PTSD symptoms.

Methods
This was a double-blind, controlled randomized with pretest-posttest design. The statistical population included patients with PTSD in Atieh clinical neuroscience center and Baqiyatallah University of Medical Science (1396 to 1397), in which 44 subjects were selected using a purposive sampling method and then randomly divided into two experimental (EMDR=14, tDCS=15) and one control (n=15). Active and sham tDCS groups received bilateral active and sham stimulation (2mA) on dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) during 10 sessions. The EMDR group also received 5 sessions of EMDR treatment. The research tool was included the PTSD-Checklist for DSM-5 (PCL-5). The data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

Results
Symptoms of PTSD were significantly reduced in the experimental groups compared to the control group in the post-test and follow-up periods (P<0.05) While there was no significant difference between the two experimental groups in the post-test and follow-up stages (P>0.05).

Conclusion
The tDCS method can be used as a non-invasive treatment to reduce the symptoms of PTSD.

Format

Journal

Language

Persian

Author(s)

Mehdi Rezaei
Mohammad Javad Ahmadizadeh

Original Work Citation

Collection

Citation

“فراجمجمه‌ای (tDCS) با حساسیت‌زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) مزمن
Comparing the effectiveness of transcranial direct current stimulation (tDCS) with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on post-traumatic stress disorder (PTSD),” Francine Shapiro Library, accessed December 8, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/27075.

Output Formats